ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εμμ. Βενέρης ΑΕ AUTOΚΡΗΤΗ  είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των εταιριών Nissan, Seat, Suzuki, Citroen, Chevrolet, Ssangyong. Δραστηριοποιείται κάνοντας νόμιμη χρήση των σημάτων και των μαρκών αυτών, στο πλαίσιο της σύμβασης και δικαιώματος διανομής και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε σχέση με τα προϊόντα τους . Επιπρόσθετα η Εταιρεία αντιπροσωπεύει Ασφαλιστικές εταιρείες, όπως ενδεικτικά είναι η Ευρωπαϊκή Πίστη, Groupama, Mineta, Allianz ενώ επιπλέον λειτούργει ως πράκτορας για αρκετές ακόμα ασφαλιστικές εταιρείες.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και οι όροι της ενδέχεται εκάστοτε να επικαιροποιούνται και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενό της και να ελέγχετε αυτό για τυχόν αλλαγές.

Πως συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

  • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε τηλεφωνικά, προκειμένου να ενημερωθείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες μας.
  • Κατά την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας μας.
  • Εάν απαντήσετε σε προωθητικές/εμπορικές μας ενέργειες ή εισάγοντας τα δεδομένα σας διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με εσάς

Προσωπικό δεδομένο αποτελεί κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί ή δύναται να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο. Όταν η ταυτότητα του προσώπου δεν δύναται να εξακριβωθεί από συγκεκριμένες πληροφορίες, οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα αλλά ανώνυμες πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Νομοθεσίας περί

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υπάρχουν ορισμένες «ειδικές κατηγορίες» προσωπικών δεδομένων, οι οποίες απαιτούν ένα μεγαλύτερο βαθμό προστασίας, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία ενός προσώπου.

   Τα  στοιχειά τα οποία συλλέγουμε σχετικά με εσάς, επιγραμματικά, είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά Στοιχεία : ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη ή/και οδηγού του οχήματος

   (όταν είναι διαφορετικό), διεύθυνση οικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

   ημερομηνία γέννησης, Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας, δίπλωµα οδήγησης, αριθµός

   τηλεφώνου (οικίας, κινητού, φαξ), στοιχεία τελευταίου οχήµατος που αγόρασε,

   προτιµήσεις για επικοινωνία και µάρκετινγκ,

  Οικονοµικά Στοιχεία: στοιχεία τράπεζας και λογαριασµού, στοιχεία πληρωµών,

   στοιχεία χρηµατοδότησης, τρόπος πληρωµής, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, εκκαθαριστικά εφορίας,

   στοιχεία λογαριασµού ∆ΕΚΟ

∆εδοµένα οχήµατος που συνδέονται µε τον Πελάτη: αριθµός ταυτοποίησης του

οχήµατος (VIN), αριθµός και στοιχεία ταξινόµησης του οχήµατος, µοντέλο, ηλικία

οχήµατος , χιλιόµετρα

Στοιχεία τιµολογίου και συντήρησης (service) που συνδέονται µε τον πελάτη:

στοιχεία τιµολογίου, τµήµα, κωδικός εργασίας, περιγραφή εργασίας, αριθµός ωρών,

έκπτωση, αξία εργασίας, σχόλια συνεργείου, κωδικός ανταλλακτικών, περιγραφή

ανταλλακτικών, ποσότητα ανταλλακτικών, τιµή µονάδος, στοιχεία αγαθών και

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ή για τα οποία ενδιαφέρεται ο πελάτης 

Συνέπειες μη συγκατάθεσης

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους μας παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

Ποιοι είναι οι σκοποί επεξεργασίας & η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την υπηρεσία που σας παρέχουμε. Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε ταχύτερα τα αιτήματά σας και να διαχειριζόμαστε καλύτερα τη σχέση μας. Οι παρακάτω είναι ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας: 

Υποστήριξη Πελατών και Μάρκετινγκ - για απάντηση σε ερωτήματα και για να ενημερώνεστε σχετικά με τα νέα μας και τις προσφορές [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

Εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας (πχ. για την υποβολή προσφοράς για την αγορά οχήματος/ων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την διενέργεια test drive, εκτέλεση εργασιών επισκευής, παραγγελία ανταλλακτικών κλπ.)

Εφόσον συνάψετε σύμβαση με την εταιρεία μας (αγορά οχήματος, μίσθωση κλπ.), για την εκτέλεση της σύμβασης, για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και την εν γένει εκπλήρωση όλων των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μας

Για έρευνα ικανοποίησης πελάτη, για στατιστικούς λόγους και για την εν γένει βελτίωση της εταιρείας μας και της σχέση μας μαζί σας

Εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε όχημα με χρηματοδότηση, για τον έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας, για την διαβίβαση τους στην Τράπεζα/ες χρηματοδότησης της επιλογής σας κλπ.Εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε όχημα με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing ),  για την διαβίβαση τους στην εταιρεία/ες leasing  της επιλογής σας και για τον έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας

Για την εκπλήρωση όλων των εκ του νόμου υποχρεώσεων μας, για να ανταποκρινόμαστε σε νομικές διαδικασίες/αιτήσεις από αρμόδιες Αρχές για παροχή πληροφοριών (ενδεικτικά, για αδικήματα/παραβάσεις/πρόστιμα  του ΚΟΚ/ Ποινικού Κώδικα κλπ.)

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Μπορεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με συνεργάτες μας προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Διασφαλίζουμε ότι είναι εξίσου αφοσιωμένοι με εμάς στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών σας καθώς και ότι θα λάβουμε την ρητή συγκατάθεσή σας πριν μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπουμε στους παρόχους των υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς αλλα τους επιτρέπουμε μόνο να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν:

Όλες οι συνεργαζόμενες  Εισαγωγικές & Ασφαλιστικές εταιρίες: Nissan, Seat, Suzuki, Citroen, Chevrolet, Ssangyong, Ευρωπαϊκή Πίστη, Groupama, Mineta, Allianz και άλλες.

Σε εταιρείες που τυχόν μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον σχετικό σκοπό.

Στην Τράπεζα/ες χρηματοδότησης της επιλογής σας/σε εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

   Στην εταιρεία/ες leasing της επιλογής σας.

Στην εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Στην εκάστοτε αρμόδια Αρχή  για την εκπλήρωση όλων των εκ του νόμου υποχρεώσεων μας, για να ανταποκρινόμαστε σε νομικές διαδικασίες/αιτήσεις από αρμόδιες Αρχές για παροχή πληροφοριών (ενδεικτικά, για αδικήματα/παραβάσεις/πρόστιμα  του ΚΟΚ/ Ποινικού Κώδικα κλπ.)

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή από τρίτους να σταματήσουν να σας στέλνουν μηνύματα μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους συνδέσμους εξαίρεσης σε οποιοδήποτε μήνυμα μάρκετινγκ που σας αποστέλλεται

Πως διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται και διαβιβάζονται με ασφάλεια και κάθε συναλλαγή προστατεύεται με την κατάλληλη τεχνολογία. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη πρόσβαση.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλαγή ή αποκάλυψη. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους εργολάβους και άλλους τρίτους που είναι απολύτως απαραίτητο, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς για τυχόν παραβίαση και εσάς σε περίπτωση που αξιολογηθεί σε υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος που διατρέχετε από τυχούσα παραβίαση.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, η εταιρεία μας δύναται να διαβιβάζει και κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οντότητες οι οποίες δρουν για λογαριασμό της εταιρείας μας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, θα τα διατηρούμε έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, είτε καθίστανται ανεπιστρεπτεί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με την Ετερεια και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.

Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενο των δεδομένων και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Δια του παρόντος, σας ενημερώνουμε  ότι δύναται, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής («δικαίωμα στην λήθη»), περιορισμού της επεξεργασίαςφορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην πολιτική απορρήτου της Εταιρείας και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση Λ. 62 Μαρτύρων 506, Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης ή ηλεκτρονικό μήνυμα  στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Εταιρείας : gdpr@venerisauto.gr

Εφόσον το Υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσουμε το Υποκείμενο είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση, αν τα αιτήματα του Υποκειμένου είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους.


Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εμμ. Βενέρης Α.Ε. AUTOΚΡΗΤΗ, η οποία εδρεύει στην Α. Παπανδρέου και Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου Τ.Κ. 71414 Γάζι Μαλεβιζίου, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών.

Επίσης, ενημερώνουμε το Υποκείμενο ότι διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας   Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).